Joanna Schlenzka

The Shoot

Dima Hohlov

Photography

Joanna Schlenzka

Styling

The Shoot

Dima Hohlov

Photography

Joanna Schlenzka

Styling

The Shoot

Joanna Schlenzka

Styling

Saffron Goddard

Manicure

Numero China

Joanna Schlenzka

Styling

Saffron Goddard

Manicure

Numero China

Joanna Schlenzka

Styling

Vogue Portugal

Joanna Schlenzka

Styling

Vogue Portugal

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK

Joanna Schlenzka

Styling

Rokas Darulis

Photography

Harrods

Joanna Schlenzka

Styling

Rokas Darulis

Photography

Harrods

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK

Rokas Darulis

Photography

Joanna Schlenzka

Styling

Harrods Magazine

Rokas Darulis

Photography

Joanna Schlenzka

Styling

Harrods Magazine

Joanna Schlenzka

Styling

Interview Germany

Joanna Schlenzka

Styling

Interview Germany

Joanna Schlenzka

Styling

Commons & Sense

Joanna Schlenzka

Styling

Commons & Sense

Joanna Schlenzka

Styling

Vogue Ukraine

Joanna Schlenzka

Styling

Vogue Ukraine

Joanna Schlenzka

Stylist

Roku Roppongi

Hair

Buffalo Zine

Joanna Schlenzka

Stylist

Roku Roppongi

Hair

Buffalo Zine

Rokas Darulis

Photography

Joanna Schlenzka

Styling

Rebecca Wordingham

Make-Up

L’Officiel Mexico

Rokas Darulis

Photography

Joanna Schlenzka

Styling

Rebecca Wordingham

Make-Up

L’Officiel Mexico

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK

Joanna Schlenzka

Styling

Elle UK